Servicevoorwaarden Shopify Payments - Nederland

De hier beschreven Algemene Voorwaarden vormen een juridische overeenkomst ("Overeenkomst" of "Betaalvoorwaarden Shopify") tussen u (als uw bedrijf een eenmanszaak is) of uw bedrijf (als u zich aanmeldt namens een bedrijf of een andere rechtspersoon) (de "Merchant") , "U" of "uw") en Shopify InternationalLimited, georganiseerd volgens de wetgeving van Ierland met kantoren op 2nd Floor Victoria Buildings 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify", "wij", "Ons", of "onze").

A. De Shopify Payments-service

 1. Onze rol De Shopify Payments-service ("Shopify Payments" of de "Payments Services") is een (i) betaalrekeningsboarding- ; (ii) betalingsunderwriting- ; en (iii) betalingsgegevens-overdrachtsservice waarmee u kunt integreren bij een betalingsverwerker (de "Verwerker") zoals uitgebreider omschreven in deze Overeenkomst. De Payments Services kunnen ook van toepassing zijn op uw gebruik van apparatuur op het verkooppunt ("POS-apparatuur"), afhankelijk van beschikbaarheid en uw keuze om hetzelfde te verwerven. U stelt ons hierbij aan als uw agent om namens u informatie en instructies aan de Verwerker te leveren.

  Onder de afzonderlijke Shopify Platform-servicevoorwaarden (de "Shopify Platform-voorwaarden"), voorziet Shopify Inc. u van een online winkel, winkelwagentje-functie, winkelbeheer, marketing, en andere services aan (gezamenlijk de "Shopify Platform-services"). De Shopify Platform-voorwaarden zijn hierin opgenomen door middel van verwijzing en door het accepteren van deze Overeenkomst accepteert u deze ook.

  Noch Shopify Inc. noch Shopify International Limited is een bank, betalingsinstelling of geldtransactiekantoor, maar zijn in plaats daarvan een leverancier van de Shopify Platform-services die worden geleverd onder de Shopify Platform-voorwaarden en van de Payments Services onder deze Overeenkomst.

 2. De Verwerker De Verwerker is Stripe Payments Europe, Ltd., georganiseerd volgens de wetgeving van Ierland, een technisch dienstverlener die de services kan aanbieden als agent van een of meer financiële instellingen in Nederland (elk een "Financiële dienstverlener"). De verwerking en afhandeling van Transacties (zoals hieronder gedefinieerd) ("Betalingsverwerking") wordt uitgevoerd door de Verwerker en een van de Financiële dienstverleners onder een afzonderlijke Stripe Connected Accountovereenkomst, inclusief de Nederlandse Stripe Servicevoorwaarden en de van toepassing zijnde Financiële servicevoorwaarden, en voor zover u een betaalmethode gebruikt die onderhevig is aan aanvullende voorwaarden, de Betalingsvoorwaarden (gezamenlijk de "Verwerkervoorwaarden"). Door deze Overeenkomst te accepteren, accepteert u ook en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Verwerkervoorwaarden die een wettelijke overeenkomst tussen u en de Verwerker zijn.

  Shopify is met betrekking tot de Verwerkervoorwaarden geen partij en is derhalve niet aansprakelijk. Door deze Overeenkomst en de Verwerkervoorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met het aanmaken van een account bij de Verwerker voor Betalingsverwerking (het "Verwerkeraccount"). We behouden ons het recht voor om de Verwerker te wijzigen, afhankelijk van de voorwaarden van onze overeenkomst met de Verwerker. In geval van inconsistentie tussen deze Overeenkomst en de Verwerkervoorwaarden, prevaleert deze Overeenkomst, behalve in geval van inconsistentie tussen deze Overeenkomst en de Verwerkervoorwaarden met betrekking tot Betalingsverwerking of het Verwerkeraccount, in welk geval de Verwerkervoorwaarden prevaleren.

  De rol van de Verwerker is het aannemen en verwerken van creditcardbetalingen, bankpasbetalingen en andere betalingsmethoden (gezamenlijk "Kaarten") met betrekking tot de verkoop van uw producten en services via internetgebaseerde transacties ("Card-not-present transacties" of "CNP-transacties"). Indien van toepassing, staat POS-apparatuur de overdracht toe van gegevens aan de Verwerker vanuit persoonlijke transacties op het verkooppunt ("Card-present transacties" of "CP-transacties") alsmede handmatig ingevoerde transacties ("Ingevoerde transacties"). CNP-transacties, CP-transacties en Ingevoerde transacties worden hierin gezamenlijk aangeduid als "Transacties".

 3. Uw rol Om gebruik te kunnen maken van de Services gebruiken, moet u een bedrijf zijn dat zich in Nederland bevindt.

 4. De Payments Services Shopify verleent hierbij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, beperkt, herroepelijk recht om gebruik te maken van de Services (de "Licentie"). De Licentie geldt alleen voor de duur van deze Overeenkomst. Noch de Licentie noch enige andere bepaling hiervan zal rechten op de Payments Services of andere intellectuele eigendomsrechten verlenen, met uitzondering van de beperkte licentie voor gebruik zoals hierboven uiteengezet.

  U mag niet: (i) een derde partij toegang geven tot de Payments Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw Shopify Admin op onze website, (de "Shopify Admin"), behalve zoals hierin is toegestaan en om Transacties uit te voeren; (ii) afgeleide werken maken op basis van de Payments Services; (iii) delen van de inhoud van de Payments Services kopiëren, framen of spiegelen, met uitzondering van kopiëren of framing voor uw interne bedrijfsdoeleinden, (iv) de broncode deassembleren, decompileren onderwerpen aan reverse engineering of op een andere manier proberen om deze of bedrijfsgeheimen van de Payments Services te achterhalen; of (v) toegang te krijgen tot de Payments Services om een concurrerend product of een concurrerende service op te bouwen.

  Het is uw verantwoordelijkheid om de toestemming van uw klanten te verkrijgen voor het factureren van elke transactie of, in voorkomend geval, op een terugkerende basis, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke vereisten en Visa Europe Ltd.-, Visa USA, Inc.-, Visa Canada Inc.- .en Visa International- (gezamenlijk te noemen "Visa") en MasterCard International Incorporated- ("MasterCard"), American Express- of een ander van toepassing zijnde kaartnetwerk (waarbij dergelijke netwerken gezamenlijk de "Betalingsnetwerken" zijn) betalingsregels (de "Betalingsnetwerkregels") ).

 5. Kassasysteem-apparatuur Indien van toepassing kunt u ervoor kiezen om Kassasysteem-apparatuur van Shopify te kopen waarmee u CP-transacties en Ingevoerde transacties kunt accepteren. POS-hardware kan worden gekocht in de Shopify hardware store die u hier kunt vinden: www.shopify.com/pos/hardware (de "Kassasysteem-apparatuurwinkel"). Kassasysteemsoftware kan worden gedownload voor iOS-apparaten in de App Store van Apple onder de naam "Shopify POS" of "Shopify". Uw gebruik van de hardware en software van de Shopify POS is onderworpen aan de toepasselijke onderdelen van de Shopify Platform-servicevoorwaarden.

 6. Betalingsmethoden De Payments Services ondersteunen de meeste Betalingsnetwerkkaarten, met inbegrip van creditcards, bankpassen, prepaidkaarten of cadeaubonnen. U alleen bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Payments Services. U alleen bent tevens verantwoordelijk voor Transacties onder de Verwerkervoorwaarden. U alleen bent verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit van klanten en voor de geschiktheid van een gepresenteerde kaart die wordt gebruikt om uw producten en services te kopen. Shopify garandeert en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toegestane en voltooide Transacties die later teruggenomen of teruggeboekt kunnen worden (zie deel D5 hieronder). U alleen bent verantwoordelijk voor alle teruggenomen of teruggeboekte Transacties, ongeacht de reden voor of tijdstip van het terugnemen of de terugboeking. Shopify of de Verwerker kunnen te allen tijde een of meer soorten Betaalnetwerken of Kaarten naar eigen goeddunken toevoegen of verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

 7. ** Klantenservice **

Shopify zal commercieel redelijke inspanningen leveren om u klantenondersteuning te bieden om problemen met betrekking tot de Payment Services op te lossen. De Verwerker alleen is verantwoordelijk voor Betalingsverwerking van Transacties, met inbegrip van de vereffening, maar Shopify zal redelijke assistentie verlenen bij het onderhouden van contacten tussen u en de Verwerker met betrekking tot de Betalingsverwerkingsservices. U alleen bent verantwoordelijk voor het verlenen van klantenservice of ondersteuning aan uw klanten voor alle problemen met betrekking tot uw producten en services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, problemen die voortvloeien uit de verwerking van de Kaarten via de Payments Services.

 1. Belastingen U alleen bent verantwoordelijk om te bepalen welke belastingen eventueel van toepassing zijn op de verkoop van uw goederen en services en/of de betalingen die u ontvangt in verband met uw gebruik van de Payments Services ("Belastingen"). U alleen bent verantwoordelijk voor het beoordelen, verzamelen, rapporteren of overmaken van de correcte Belastingen aan de correcte belastingdienst, ongeacht of dit in de rechtsgebieden van uw klanten, uw rechtsgebied of elders valt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn om te bepalen of Belastingen van toepassing zijn of Belastingen die voortvloeien uit een Transactie berekenen, verzamelen of overmaken naar de belastingdienst. Shopify behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting om, naar eigen goeddunken, belasting- of gerelateerde rapporten in te vullen en aan te geven bij de belastingdienst met betrekking tot Transacties in die rechtsgebieden waar Shopify dergelijke rapportage noodzakelijk acht. Bij dezen vrijwaart u Shopify van alle aansprakelijkheid met betrekking tot Belastingen en aangiften die Shopify in dit verband heeft ingediend. U gaat ermee akkoord dat wij u mogelijk belastinggerelateerde informatie elektronisch toesturen.

 2. Uw klanten Indien wettelijk verboden, zult u geen vergoeding of toeslag opleggen aan een klant die een geschikte kaart wil gebruiken. U zult aan uw klant een pakbon met informatie of ontvangstbewijs verstrekken bij het afsluiten van de Transactie die alle informatie bevat die vereist is onder de Betalingsnetwerkregels en van toepassing zijnde wetgeving.

 3. Beveiliging We maken gebruik van commercieel redelijke administratieve, technische en fysieke procedures om alle persoonlijke informatie over u en uw klanten die op onze servers is opgeslagen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onbedoeld verlies of wijziging. Shopify kan echter niet garanderen dat onbevoegde derde partijen deze maatregelen nooit zullen kunnen verslaan of dergelijke persoonlijke informatie voor ongepaste doeleinden kunnen gebruiken.

 4. Gegevensbeveiliging U neemt de volledige verantwoordelijkheid op u voor de beveiliging van gegevens op uw website of anderszins in uw bezit of onder uw beheer. U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels in verband met uw verzameling, beveiliging en verspreiding van persoonlijke, financiële, Kaart- of Transactie-informatie (gezamenlijk "Gegevens" en met betrekking tot uw klanten, "Gegevens kaarthouder"). U stemt ermee in dat u te allen tijde voldoet aan de geldende Payment Card Industry Data Security Standards ("PCI-DSS") en, indien van toepassing, Payment Application Data Security Standards ("PA-DSS"). U stemt ermee in om Shopify onmiddellijk op verzoek te voorzien van documentatie die aantoont dat u voldoet aan PCI-DSS en / of PA-DSS. U gaat er ook mee akkoord dat u alleen gebruik maakt van PCI-DSS- en PA-DSS-compatibele serviceproviders in verband met de opslag of verzending van Kaartinformatie, inclusief het rekeningnummer van de kaarthouder, vervaldatum en CVV2. U mag CVV2-gegevens nimmer opslaan. Informatie over PCI-DSS is te vinden op de website van PCI Council. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan deze normen en al de Betaalnetwerkregels.

 5. Controlerecht Als Shopify van mening is dat de beveiliging van gegevens of van persoonsgegevens is geschonden of in het gedrang is gekomen, kan Shopify u vragen om een externe accountant, die is goedgekeurd door Shopify, een beveiligingscontrole van uw systemen en faciliteiten te laten uitvoeren en een rapport uit te brengen dat moet worden verstrekt aan Shopify en, naar keuze van Shopify, aan de Verwerker, zijn Financiële dienstverlener, Betalingsnetwerken en wetshandhaving, voor uw eigen rekening en kosten.

 6. Privacy Uw privacy en de bescherming van uw gegevens zijn erg belangrijk voor ons. U erkent dat u de voorwaarden van ons Privacybeleid, ons Addendum voor Gegevensverwerking en het Privacybeleid van de Verwerker hebt ontvangen, volledig hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Ons Privacybeleid en Addendum voor Gegevensverwerking zijn hierbij opgenomen in deze Overeenkomst. Het Privacybeleid van Shopify en het Privacybeleid van de Verwerker bevatten belangrijke informatie over het verzamelen, gebruiken, bewaren en openbaar maken van persoonsgegevens en andere belangrijke zaken en legt uit hoe en voor welke doeleinden wij en de Verwerker de door u verstrekte gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren, vrijgeven en beveiligen. U gaat ermee akkoord dat het Privacybeleid van Shopify en het Privacybeleid van de Verwerker zo nodig worden gewijzigd, ter beoordeling van Shopify of de Verwerker en dat u het Privacybeleid regelmatig controleert. U erkent ook dat de Verwerker uw bedrijfsnaam en de naam van uw opdrachtgevers moet melden aan de Member Alert to Control High-Risk-handelaarslijst van MasterCard ("MATCH List") die wordt beheerd door MasterCard en die wordt gebruikt en bijgewerkt door American Express, aan de VMAS-database die wordt ondersteund door Visa Europe en/of het Consortium Merchant Negative-bestand dat wordt bijgehouden door Discover, indien van toepassing, overeenkomstig de vereisten van de Betaalnetwerkregels. Daarnaast stemt u ermee in dat ons Addendum voor Gegevensverwerking geldt voor het verzamelen, gebruiken, bewaren en openbaar maken van persoonsgegevens door Shopify.

  We zullen te allen tijde voldoen aan de bepalingen van de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Europese algemene verordening gegevensbescherming ("AVG"), voor zover van toepassing. Als wij uw persoonsgegevens verwerken bij het uitvoeren van onze verplichtingen onder deze Overeenkomst, doen wij dat als "gegevensbeheerder", zoals gedefinieerd in de AVG. Als wij de gegevens van de Kaarthouder namens u verwerken, zijn wij en u het erover eens dat het onze bedoeling is dat u de "gegevensbeheerder" bent en dat wij de "gegevensverwerker" zijn met betrekking tot die gegevens , zoals gedefinieerd in de AVG. Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en eventuele wettelijke instructies die u ons van tijd tot tijd hebt gegeven. Bovendien erkent u dat de Verwerker optreedt als een "gegevensbeheerder", of zoals anders overeengekomen tussen u en de Verwerker, met betrekking tot alle persoonsgegevens die zij krachtens deze Overeenkomst kunnen verwerken en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de manier waarop zij dergelijke gegevens verwerken.

  We zullen u (binnen een redelijke termijn) op de hoogte brengen als we een verzoek van een persoon ontvangen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens van die persoon of om deze te wissen, een klacht of verzoek met betrekking tot uw verplichtingen onder de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, of enige andere communicatie die in direct verband staat met het verwerken van persoonsgegevens onder deze Overeenkomst. U erkent dat dergelijke verzoeken onderhevig kunnen zijn aan onafhankelijke wettelijke bewaar- of vertrouwelijkheidsvereisten, zoals toegestaan door de AVG.

  We zullen u voorzien van redelijke medewerking en ondersteuning bij elke klacht of verzoek met betrekking tot door ons namens u verwerkte persoonsgegevens, waaronder door u informatie over de klacht of het verzoek te verstrekken, zodat u kunt voldoen aan eventuele toegangsverzoeken door de betrokkene (binnen redelijke termijn zoals aangegeven in de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming) en voorzien u van alle persoonsgegevens die wij hebben met betrekking tot een persoon die een klacht of verzoek indient (wederom binnen een redelijke termijn).

  U erkent dat wij op u vertrouwen voor aanwijzingen over de mate waarin wij gerechtigd zijn om de persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken in de Kaarthoudergegevens die u ons verstrekt. Bijgevolg zijn wij niet aansprakelijk voor claims van een betrokkene die voortvloeien uit handelingen of verzuim door ons, voor zover zulke handelingen of verzuim het gevolg zijn van uw instructies.

  U stemt ermee in dat uw informatie wordt uitgewisseld tussen het account dat u hebt aangemaakt via de Shopify Platform-services en de Payments Services dat is aangemaakt onder deze Overeenkomst. Shopify zal dergelijke accounts samenvoegen en deze worden in deze overeenkomst gezamenlijk aangeduid als het "Shopify Payments Acccount".

  Wanneer een betrokkene zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, worden de persoonsgegevens van die betrokkene verwerkt door Shopify International Limited, in overeenstemming met ons privacybeleid. Als onderdeel van het leveren van de Payments Services kunnen deze persoonsgegevens worden overgedragen aan andere regio's, waaronder Canada en de Verenigde Staten. Om uw persoonlijke informatie, informatie met betrekking tot uw bedrijf en gegevens te verwerken, te gebruiken, te registreren en te onthullen, kunnen wij of onze agenten deze informatie overdragen naar en ontvangen van de Verwerker, diens financiële dienstverlener of hun betreffende agenten, en door dit te doen kunnen wij de informatie buiten uw jurisdictie overdragen of bezitten.

  Bovendien, om de Services te leveren, gebruiken wij verschillende derde "subverwerkers" die in veel verschillende categorieën vallen - wij gebruiken bijvoorbeeld subverwerkers om ons te helpen bij: (i) bescherming van u en Shopify tegen mogelijk risicovolle transacties, beveiligingsrisico's, of fraude; (ii) uitvoeren van administratieve taken; (iii) leveren van delen van de Payments Services (bijvoorbeeld derde partijen die met ons samenwerken om creditcardbetalingen daadwerkelijk te verwerken of verzendingen uit te voeren); (iv) ontwikkelen en verbeteren van onze producten en de Payments Services; (v) genereren van analyses of andere informatie met betrekking tot de Payments Services; en (vi) opbouwen van onze technische infrastructuur (bijvoorbeeld door gebruik te maken van cloudopslagproviders of leveranciers van informatiebeveiliging). Door de Payment Services te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van subverwerkers, die in meer detail wordt beschreven in ons Privacybeleid .

 7. Privacy van anderen

  U verklaart aan ons dat u voldoet aan alle toepasselijke privacywetten en dat u een openbaar toegankelijk privacybeleid handhaaft dat nauwkeurig beschrijft hoe u persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt, ook via de Payments Services. Bovendien verklaart u aan ons dat u alle benodigde rechten en toestemmingen hebt verkregen onder de toepasselijke wetgeving om ons en de Verwerker in staat te stellen alle Kaarthoudergegevens die u ons verstrekt of autoriseert te verzamelen, te gebruiken en vrij te geven, inclusief informatie van uw klanten die wij mogelijk rechtstreeks van u verzamelen via cookies of andere middelen, en om die gegevens te gebruiken om de Payments Services te leveren (bijvoorbeeld om Transacties te verwerken en om te screenen op fraude of compliance-doeleinden). Verder verklaart u dat we dergelijke wetten niet zullen schenden door dergelijke informatie te verzamelen, ontvangen, gebruiken en openbaar te maken in verband met de Payments Services zoals beschreven in ons Privacybeleid. Zoals tussen de partijen bij deze Overeenkomst, bent u als enige verantwoordelijk voor het bekendmaken aan uw klanten dat wij hun Kaarthoudergegevens zullen verzamelen en verwerken in onze levering van de Payments Services aan u en dat we daarmee uw gegevens kunnen overdragen of bezitten buiten uw of hun jurisdictie en dat deze kunnen worden onderworpen aan openbaarmaking zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

  Als u informatie over anderen, waaronder kaarthouders en andere klanten, door het gebruik van de Payments Services ontvangt, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk houden en alleen gebruiken in verband met de Payments Services of anderszins toegestaan door het onderwerp van dergelijke informatie.

  U mag dergelijke informatie niet aan een derde bekendmaken of verspreiden of dergelijke informatie gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene hebt gekregen om dit te doen. U mag geen Kaarthoudergegevens bekendmaken aan een derde partij, behalve in verband met het verwerken van een kaarttransactie op verzoek van uw klant.

 8. Beperkt gebruik U dient zich te houden aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Payments Services (bijvoorbeeld met betrekking tot financiële diensten, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, non-discriminatie of valse reclame). In aanvulling op eventuele andere vereisten of beperkingen die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet, mag u niet: (i) gebruikmaken van het krediet dat op een Kaart beschikbaar is om contant voorschotten aan kaarthouders te verstrekken, (ii) Kaarttransacties voor verwerking indienen die niet uit uw verkoop van goederen of diensten aan een klant voortkomen, (iii) optreden als een betalingstussenpersoon of aggregator of op andere wijze onze Payments Services verkopen namens een derde, (iv) wat naar uw mening mogelijk frauduleuze autorisaties of frauduleuze Kaarttransacties zijn, verzenden, of (v) gebruik maken van de Payments Services of de Betalingsverwerkingsdiensten op een manier die een Betalingsnetwerk redelijkerwijs als een misbruik van het Betalingsnetwerk of een schending van Betalingsnetwerkregels beschouwt.

  U stemt er verder mee in geen van de volgende zaken te uit te voeren, noch toe te staan dat een derde partij dit uitvoert: (i) toegang tot of poging tot toegang tot onze systemen, programma's of gegevens die niet beschikbaar zijn gemaakt voor openbaar gebruik: (ii) materiaal van ons kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden, doorverkopen of distribueren op welke manier dan ook; (iii) toestaan dat een derde partij gebruik maakt van en profiteert van de Payments Services via een huur-, lease-, timesharing-, servicebureau of andere regeling; (iv) overdracht van rechten die aan u zijn verleend krachtens deze Overeenkomst; (v) omzeilen van technische beperkingen van de Payments Services, of het decompileren of deassembleren van de Payments Services of deze op een andere manier onderwerpen aan reverse engineering, behalve als een dergelijke beperking bij wet uitdrukkelijk verboden is; (vi) handelingen uitvoeren of proberen uit te voeren die de juiste werking van de Payments Services zouden hinderen, toegang tot of gebruik van de Payments Services door onze andere gebruikers zouden verhinderen, of een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur zouden veroorzaken; of (vii) anderszins de Payments Services gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze sectie.

 9. Verdenking van ongeoorloofd of illegaal gebruik We behouden ons het recht voor om geen Payments Services te verlenen met betrekking tot enige Transactie die u indient en waarvan wij denken naar eigen goeddunken dat deze in overtreding is van deze Overeenkomst, enige andere Shopify- of Verwerkersovereenkomst, of die u, Shopify of Verwerker of elke andere derde partij blootstelt aan feitelijke of potentiële risico's of schade, inclusief maar niet beperkt tot fraude en andere criminele handelingen. Je verleent ons hierbij toestemming om informatie met rechtshandhavingsinstanties over jou, je transacties of je Shopify Payments-account te delen.

 10. Betalingsnetwerkregels De Betalingsnetwerken hebben richtlijnen, statuten, regels en voorschriften opgesteld in de vorm van Betalingsnetwerkregels. U bent verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke Betalingsnetwerkregels. De Betalingsnetwerkregels voor Visa, MasterCard en American Express zijn beschikbaar op het internet via de volgende links: Visa, MasterCard en American Express. De Betalingsnetwerken kunnen de Betalingsnetwerkregels op elk moment en zonder kennisgeving aan ons of aan u wijzigen. Voor zover de voorwaarden van deze Overeenkomst en / of de Verwerkersvoorwaarden niet in overeenstemming zijn met de Betalingsnetwerkregels, prevaleren de regels voor het Betalingsnetwerk. We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen, met een kennisgeving aan u, die nodig kan zijn om te voldoen aan de Betalingsnetwerkregels.

 11. Informatieverschaffing en kennisgevingen U stemt ermee in dat Shopify openbaarmakingen en kennisgevingen kan maken, inclusief belastingformulieren die wij gepast achten, met betrekking tot de Payments Services door dergelijke openbaarmakingen en kennisgevingen te publiceren in uw Shopify Admin, door deze te e-mailen naar het e-mailadres dat is vermeld in uw Shopify Account, of door deze te versturen naar het adres dat vermeld staat in uw Shopify Account. U gaat er ook mee akkoord dat elektronische openbaarmakingen en kennisgevingen dezelfde betekenis en hetzelfde effect hebben als wanneer wij u een papieren exemplaar zouden hebben verstrekt. Dergelijke openbaarmakingen en kennisgevingen worden geacht door u te zijn ontvangen binnen vierentwintig (24) uur vanaf het moment dat deze naar uw Shopify Admin wordt verzonden of per e-mail naar u wordt verzonden, tenzij we een bericht ontvangen dat de e-mail niet is afgeleverd.

 12. Automatische herinneringen We kunnen geautomatiseerd telefoonverkeer, sms-systemen en e-mail gebruiken om berichten over uw Shopify Payments Account aan u te sturen. De telefoonberichten kunnen automatisch door een machine worden afgespeeld wanneer de telefoon wordt beantwoord, ongeacht of deze door u of een andere partij is beantwoord. Deze berichten kunnen ook worden opgenomen door uw antwoordapparaat of voicemail. U geeft ons toestemming om te bellen of een sms-bericht te sturen naar een telefoonnummer dat u ons hebt gegeven en om vooraf opgenomen berichten af te spelen of sms-berichten met informatie over deze overeenkomst of uw account via de telefoon te verzenden. U gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn jegens u voor dergelijke oproepen of elektronische communicatie, zelfs als informatie wordt doorgegeven aan een onbedoelde ontvanger. U begrijpt dat wanneer u dergelijke oproepen of elektronische communicatie ontvangt, er mogelijk kosten in rekening worden gebracht door het bedrijf dat u telecommunicatie-, draadloze en / of internetdiensten biedt. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor dergelijke kosten. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u van telefoonnummer verandert of anderszins niet langer de abonnee of gebruikelijke gebruiker bent van een telefoonnummer of e-mailadres dat u eerder aan ons hebt verstrekt.

B. Ontvangen van een Payments Services-account

 1. Registratie De Payments Services worden alleen beschikbaar gesteld aan personen in Nederland die een bedrijf exploiteren dat goederen en services verkoopt. U mag de Payments Services niet gebruiken voor niet-commerciële, persoonlijke, familie- of huishoudelijke doeleinden. Om Shopify Payments voor uw bedrijf te gebruiken, moet u zich registreren voor een Shopify Payments Account. Wanneer u zich registreert voor een Shopify Payments Account, zullen wij informatie verzamelen zoals uw naam (als u de enige eigenaar bent), uw bedrijfs- of handelsnaam, uw adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsidentificatie of registratienummer en bepaalde andere informatie die wij nodig hebben. Wij kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen (inclusief naam, geboortedatum en door de overheid uitgegeven identificatienummer) over uw uiteindelijke begunstigden of directeuren.

  U mag zich registreren als een individu (enige eigenaar) of als een bedrijf of een andere rechtspersoon. Als u zich registreert als een bedrijf of een andere rechtspersoon, moet u gemachtigd zijn om namens een dergelijke entiteit op te treden, de bevoegdheid hebben om de entiteit aan deze Overeenkomst te binden en moet u namens deze entiteit akkoord gaan met deze Overeenkomst. Als u dit hebt afgesproken, wordt met het begrip "Merchant", "u" of "uw" u bedoeld, de natuurlijke persoon die als bedrijf handelt als u de enige eigenaar bent, of als u zich hebt geregistreerd als een bedrijf of een andere rechtspersoon, wordt die entiteit bedoeld. U begrijpt dat door u te registreren voor een Shopify Payments Account, u zich ook registreert voor een Verwerkeraccount volgens de Verwerkervoorwaarden en dat u tegelijkertijd uw informatie aan Shopify verstrekt voor het aanmaken van een Shopify Payments Account te openen, en aan de Verwerker voor het aanmaken van uw Verwerkeraccount.

 2. Bedrijfsomschrijvingen en site-URL Als onderdeel van uw registratie moet u de naam opgeven waaronder u zaken doet (bijvoorbeeld de wettelijke naam van het bedrijf of een 'bedrijfsnaam' zijn) (bijv. MyStore Online Widgets) en een beschrijving voor facturering. Deze twee velden en je site-URL kunnen worden weergegeven in de bank- of creditkaartoverzichten van de klant. Om verwarring bij klanten en transactie-geschillen te voorkomen, is het belangrijk dat u een beschrijving invoert die uw bedrijf duidelijk identificeert. U stemt er hierbij mee in ons te vrijwaren van alle kosten, aansprakelijkheden, verliezen of uitgaven met betrekking tot geschillen als gevolg van uw verzuim om dit te doen.

 3. Verificatie en underwriting Om je identiteit te verifiëren, kunnen we aanvullende informatie vragen, waaronder je bedrijfsregistratienummer of bedrijfsnummer, je HST-, GST- of belastingnummer en, indien van toepassing, je geboortedatum. Wij kunnen ook om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren en uw bedrijfsrisico's te beoordelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot zakelijke facturen, autorisatie voor wederverkopers of distributeurinformatie, een rijbewijs of een andere door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, of bedrijfslicentie voor u of voor een van de eigenaren of directeuren van uw bedrijf. Wij kunnen je om je financiële overzichten vragen. Wij kunnen uw toestemming vragen om op locatie een fysieke inspectie uit te voeren van uw bedrijf en om boeken en bescheiden te onderzoeken die betrekking hebben op uw naleving van deze Overeenkomst. Als u niet binnen vijf (5) dagen aan een van deze verzoeken voldoet, kan uw Shopify Payments Account en Verwerkeraccount worden opgeschort of beëindigd. U machtigt ons om aanvullende informatie over u te verkrijgen van derden en andere identificatiediensten. Wij behouden ons het recht voor om geld op uw Shopify Payments Account vast te zetten in afwachting van de hierboven gevraagde informatie. Shopify kan uw gegevens gebruiken om namens u een aanvraag in te dienen voor een kaart, waarbij een merchant rekeningen vergaart bij bepaalde Betalingsnetwerken (zoals American Express). Nadat we al uw informatie hebben verzameld en geverifieerd, zullen we uw account beoordelen en bepalen of u in aanmerking komt om de Payment Services te gebruiken. We zullen u op de hoogte brengen zodra uw Shopify Payments Account is goedgekeurd of ongeschikt geacht voor gebruik van de Payments Services.

  Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren, geeft u ons toestemming om informatie over u op te halen door gebruik te maken van derden, waaronder kredietbureaus en andere informatieleveranciers. U erkent dat dergelijke informatie mogelijk uw naam, adresgeschiedenis, kredietgeschiedenis en andere gegevens over u bevat. We kunnen deze informatie periodiek bijwerken om te bepalen of u nog steeds voldoet aan de geschiktheidsvereisten voor een Shopify Payments Account.

  U stemt ermee in dat Shopify toestemming heeft om contact op te nemen met en informatie te delen over u en uw aanvraag (inclusief of u bent goedgekeurd of geweigerd), uw Shopify Payments Account en Verwerkeraccount met de Verwerker en andere derde partijen om de Payments Services uit te voeren. Dit omvat het delen van informatie (i) over Transacties voor wettelijke of compliance doeleinden, (ii) voor gebruik in verband met het beheer en de instandhouding van de Payments Services, (iii) om onze en hun klantendossiers over u op te stellen creëren en bij te werken en om ons en hen te helpen om u beter van dienst te zijn, en (iv) om ons en hun risicobeheerproces uit te voeren.

 4. Aangewezen land Als u zich registreert voor een Shopify Payments Account, bent u verplicht om de locatie te identificeren van waaruit u het bedrijf uitoefent dat de Payments Services in Nederland zal gebruiken. Door u te registeren voor een Shopify Payments Account, bevestigt u dat u een legale inwoner van Nederland bent of dat u naar behoren bent gevestigd en, indien nodig, bent geregistreerd of een licentie hebt als een zakelijke entiteit die gemachtigd is om zaken te doen in Nederland. De Payments Services en het Shopify Payments Account mogen alleen in Nederland worden gebruikt. Door deze Overeenkomst te accepteren, bevestigt u dat u aan deze vereisten zult voldoen.

 5. Verboden Bedrijven De volgende categorieën van bedrijven en handelspraktijken zijn verboden om de Shopify Payments Service ("Verboden Bedrijven") te gebruiken. Verboden bedrijfscategorieën kunnen bij wet worden opgelegd via de Betalingsnetwerkregels, door Shopify of de vereisten van de financiële dienstverleners van de Verwerker.De onderstaande typen bedrijven zijn representatief, maar niet uitputtend. Als u niet zeker weet of uw bedrijf een Verboden Bedrijf is, of als u vragen heeft over hoe deze vereisten op u van toepassing zijn, neem u dan contact met ons op. We kunnen de lijst met Verboden Bedrijven te allen tijde uitbreiden of bijwerken.

  Financiële en professionele diensten

  Beleggings- en kredietdiensten
  Effectenmakelaars; hypotheekadvies of schuldverminderingsdiensten; kredietadvies of -reparatie; kansen op onroerend goed; leningen instrumenten
  Geld en juridische diensten
  Geldtransmitters, cheques innen, bankoverschrijvingen, postwissels; wisselkantoren of -dealers; borgtocht obligaties; incassobureaus; advocatenkantoren die geld inzamelen voor een ander doel dan om vergoedingen te betalen die aan het bedrijf verschuldigd zijn voor door het bedrijf geleverde diensten (bedrijven kunnen bijvoorbeeld Shopify Payments niet gebruiken om geld van klanten vast te houden, te incasseren of te verrekenen bedragen, betwiste fondsen, enz.)
  Virtuele valuta of opgeslagen waarde
  Virtuele valuta waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd, doorverkocht of omgezet in fysieke of digitale producten en diensten of die anderszins de virtuele wereld kunnen verlaten (bijv. Bitcoin); verkoop van opgeslagen waarde of tegoeden onderhouden, geaccepteerd en uitgegeven door iemand anders dan de verkoper

  Inbreuk op IP, gereguleerde of illegale producten en diensten

  Inhoud en diensten voor volwassenen
  Pornografie en ander obsceen materiaal (inclusies literatuur, afbeeldingen en andere media); sites die seksueel gerelateerde diensten aanbieden, zoals prostitutie, escorts, pay-per-view, chatfuncties
  Nagemaakte of niet-geautoriseerde goederen
  Ongeautoriseerde verkoop of wederverkoop van merknaam of or designerproducten or diensten; verkoop van goederen of diensten die illegaal zijn geïmporteerd of geëxporteerd
  Gokken
  Loterijen; veilingen van biedvergoedingen; sportsvoorspellingen of het maken van kansen; fantasiesportcompetities met geldprijzen; gamen op internet; wedstrijden; sweepstakes; kansspelen
  Inbreuk op intellectueel eigendom of eigendomsrechten
  Verkoop, distributie of toegang tot namaakmuziek, films, software, of ander gelicentieerd materiaal zonder de juiste toestemming van de rechthebbende; elk product of elke dienst dat/die, octrooi, copyright, handelsgeheimen of eigendoms- of privacyrechten van een derde partij; gebruik van intellectueel eigendom van Shopify zonder uitdrukkelijke toestemming van Shopify; gebruik van de Shopify-naam of het logo inclusief gebruik van Shopify handels- of servicemerken die niet stroken met de Shopify Trademark Usage Guidelines, of op een manier die Shopify of het Shopify-merk anderszins schaadt; elke actie die een onware goedkeuring door of een band met Shopify impliceert
  Gereguleerde of illegale producten of diensten
  Cannabisapotheken en aanverwante bedrijven; verkoop van tabak, e-sigaretten en e-vloeistof; online apotheken; leeftijdsbeperkende goederen of diensten; wapens en munitie; buskruit en andere explosieven; vuurwerk en aanverwante goederen; giftige, brandbare en radioactieve materialen; producten en diensten met verschillende wettelijke status op een regionale basis; goederen of diensten, waarvan de verkoop illegaal is onder de toepasselijke wetgeving in de rechtsgebieden waarop uw bedrijf gericht is
  Sancties
  Gebruik van de Payments Services of gebruik van Shopify Payments in of ten voordele van een land, organisatie, entiteit of persoon onder embargo of geblokkeerd door een regering, inclusief een persoon/entiteit die staat vermeld op een sanctielijst van een overheid

  Producten of diensten die anderszins verboden zijn door de wet of onze financiële partners

  Aggregatie
  Zich bezighouden met elke vorm van vergunde of vergunningsvrije samenvoeging van fondsen aan derden verschuldigd zijn, factoring, of andere activiteiten die bedoeld zijn om de herkomst van fondsen te versluieren
  Drugsparafernalia
  Apparatuur ontworpen voor het maken of gebruiken van drugs, zoals waterpijpen, verdampers en shisha's
  Bedrijven met hoog risico
  Faillissementsadvocaten; computertechnische ondersteuning; tboekingsdiensten voor reizen en clubs; luchtvaartmaatschappijen; cruises; timesharing; prepaid telefoonkaarten, telefoondiensten en mobiele telefoons; telemarketing, telecommunicatieapparatuur en telefoonverkoop; expeditiemakelaars; negatieve-reactiemarketing; bescherming tegen credit card- en identiteitsdiefstal; het gebruik van krediet om voor kredietverlening te betalen; bedrijven die volgens ons een verhoogd financieel risico inhouden, wettelijke aansprakelijkheid, of in strijd is met het beleid van het kaartnetwerk of de bank; elk bedrijf of elke organisatie die a. zich bezighoudt met onwettig geweld of fysieke schade aan personen of eigendom aanmoedigt, promoot of verheerlijkt; of, b. onwettig geweld tegen een groep op grond van ras, godsdienst, handicap, gender, seksuele geaardheid, nationale afkomst of een ander onveranderlijk kenmerk in de hand werkt, aanmoedigt, bevordert of toejuicht
  Multi-level marketing
  Piramidespelen, netwerkmarketing en programma' s voor referral marketing
  Pseudo-farmaceutica
  Geneesmiddelen en andere producten die gezondheidsclaims doen die niet door de toepasselijke plaatselijke en/of nationale regelgevende instantie zijn goedgekeurd of geverifieerd
  Sociale media-activiteit
  Verkoop van Twitter-volgers, Facebook-likes, YouTube-views, Instagram-volgers, en andere vormen van sociale media-activiteit
  Stoffen die zijn ontworpen om illegale drugs na te bootsen
  Verkoop van een legale stof die hetzelfde effect geeft als een illegale drug (bijvoorbeeld salvia, kratom)
  Gebruik van Shopify Payments op een manier die niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik of zoals uitdrukkelijk verboden in de Verwerkersvoorwaarden
  Gebruik van Shopify Payments vooral als virtuele terminal (bijvoorbeeld shet indienen van kaarttransacties door handmatige invoer van kaartgegevens); verwerking waarbij geen bonafide goed of dienst wordt verkocht, of donatie wordt aanvaard; het testen van kaarten; het omzeilen van controleprogramma's van terugbetalingen op het kaartnetwerk; het delen van informatie over kaarthouders met een andere merchant voor betaling of upsell cross-sell van product-dienst
  Credits voor videogames of virtuele werelden
  Verkoop van in-game valuta, tenzij de merchant de exploitant van de virtuele wereld is

  Oneerlijke, roofzuchtige of misleidende praktijken

  Programma's om snel rijk te worden
  Investeringsmogelijkheden of andere diensten die hoge beloningen beloven
  Mugshot-publicatie of sites die moeten worden betaald om te verwijderen
  Platformen die de publicatie en verwijdering van inhoud vergemakkelijken (zoals 'mugshots'), waarbij het primaire doel van het plaatsen van dergelijke inhoud is het veroorzaken of uiten van bezorgdheid over reputatieschade
  Diensten zonder toegevoegde waarde
  Verkoop of doorverkoop van een dienst zonder extra voordeel voor de koper; wederverkoop van aanbiedingen van de overheid zonder toestemming of toegevoegde waarde; sites die we naar eigen goeddunken beoordelen als oneerlijk, misleidend of roofzuchtig jegens consumenten

C. Verwerking van kaarttransacties en het ontvangen van uw fondsen

 1. Kosten Shopify Payments U stemt ermee in om de kosten voor Verwerking te betalen die in uw Shopify Admin staan en die hierin door verwijzing zijn opgenomen (de "Verwerkingskosten"). Verwerkingskosten worden namens ons door u bij de Verwerker geïnd in overeenstemming met de voorwaarden van de Stripe Connected Account-overeenkomst.

  Indien van toepassing, worden de kosten voor Kassasysteem-apparatuur hier: www.shopify.com/pos/hardware en hier geplaatst: www.shopify.com/pricing (de “Kassasysteem-apparatuurkosten”). Naar eigen goeddunken worden de Systeem-apparatuurkosten namens ons geïnd door de Verwerker in overeenstemming met de Verwerkervoorwaarden of op een andere wijze die wij van tijd tot tijd kunnen voorschrijven. Kosten voor Shopify Platform-services worden door Shopify geïnd in overeenstemming met de Shopify Platform-voorwaarden (de "Servicekosten van het Shopify Platform").

Verwerkingskosten, Apparatuurkosten en de servicekosten van het Shopify Platform worden hierin gezamenlijk de "Kosten genoemd. Je bent verplicht om alle van toepassing zijnde belastingen, kosten en andere heffingen te betalen die worden opgelegd door overheidsinstanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot belasting over de toegevoegde waarde, goederen- en dienstenbelasting, geharmoniseerde omzetbelasting en / of provinciale of territoriale verkoopbelasting op de Payments Services die worden verleend onder deze Overeenkomst. Als u vrijgesteld bent van belasting, verstrekt u ons een passend certificaat of ander bewijs van belastingvrijstelling dat voor ons bevredigend is.

We behouden ons het recht voor om de Kosten op elk moment te
 wijzigen, met inachtneming van een kennisgevingsperiode aan u
 van dertig (30) dagen in overeenstemming met Sectie A18. Als u de Payments Services- en Verwerkerservices gedurende
 deze dertig (30) dagen blijft gebruiken, wordt u geacht de
 wijziging van de Kosten te hebben geaccepteerd die door een
 dergelijke kennisgeving wordt genoemd.  Naast de Kosten bent u ook verantwoordelijk voor geldstraffen en boetes die aan u of
 ons worden opgelegd door een bank, geldtransactiebedrijf,
 betalingsnetwerk, financiële instelling of andere financiële
 tussenpersoon die voortvloeit uit uw gebruik van de Payments Services op
 een manier die niet toegestaan door deze Overeenkomst of door
 de regels en voorschriften van dergelijke financiële
 tussenpersonen.
 1. Veiligheidsbelang Als garantie voor de uitvoering van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst, verleent u ons een pandrecht van de eerste prioriteit en een veiligheidsbelang in alle fondsen die worden verwerkt en gestort in alle Uitbetalingsrekeningen (zoals gedefinieerd in de Verwerkervoorwaarden) en alle andere bankrekeningen die zijn gekoppeld aan uw Shopify Payments-account en in alle fondsen die zijn verwerkt met behulp van de Betalingsverwerkingsservices. Deze veiligheidsbelangen en pandrechten garanderen de betaling en uitvoering van al uw verplichtingen onder deze Overeenkomst en alle andere overeenkomsten die nu of later tussen ons en u zijn aangegaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw verplichting tot betaling van te vervallen en verschuldigde bedragen. U zult de kosten voor alle documenten die we vragen om dit veiligheidsbelang te creëren, te perfectioneren, te handhaven en toe te passen uitvoeren, leveren en betalen.

 2. Onze inningsrechten Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen wij alle verplichtingen die u ons krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bent, innen door te verzoeken dat de Verwerker de overeenkomstige bedragen in mindering brengt op de reserverekening (zoals de term hieronder wordt uitgelegd) of op de aan u te betalen gelden die voortvloeien uit de afwikkeling van Transacties. De kosten worden beoordeeld op het moment dat een Transactie wordt verwerkt en worden eerst in mindering gebracht op de ontvangen gelden voor dergelijke Transactie. Als deze bedragen niet voldoende zijn om aan uw verplichtingen jegens ons te voldoen, kunnen wij de kosten in rekening brengen via de betaalmethode die is gekoppeld aan uw Shopify Payments-account voor alle bedragen die aan ons verschuldigd zijn. Het niet volledig betalen van bedragen die u ons op verzoek verschuldigd bent, vormt een schending van deze Overeenkomst. Je bent aansprakelijk voor onze kosten in verband met innen naast het verschuldigde bedrag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot honoraria en onkosten van advocaten, kosten van arbitrage of gerechtelijke procedures, incassobureaus en eventuele van toepassing zijnde rente.

  Daarnaast kunnen we een persoonlijke garantie van een principaal van een bedrijf vereisen voor gelden die op grond van deze overeenkomst zijn verschuldigd. Als we een persoonlijke garantie willen, zullen we u van tevoren op de hoogte stellen.

  Naast het verschuldigde bedrag kunnen achterstallige rekeningen worden belast met kosten die verband houden met het incasseren van achterstallige rekeningen en terugboekingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot incassokosten en servicekosten en andere kosten van derden.

  U gaat hierbij uitdrukkelijk ermee akkoord dat alle communicatie met betrekking tot achterstallige rekeningen zal worden gedaan per elektronische post of per telefoon, zoals door u aan Shopify wordt verstrekt. Dergelijke communicatie kan worden gedaan door Shopify of door iemand in zijn naam, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een incassobureau van een derde partij.

 3. Reserves Fondsen die worden aangehouden in reserves zijn geldsommen die gereserveerd zijn om terugboekingen, terugbetalingen of andere betalingsverplichtingen onder deze Overeenkomst te dekken (de "reserverekening"). Wij zullen, naar eigen goeddunken, de voorwaarden van uw reserverekening bepalen en u op de hoogte stellen van dergelijke voorwaarden, die kunnen vereisen dat een bepaald bedrag (inclusief het volledige bedrag) van de voor uw Transactie ontvangen fondsen gedurende een bepaalde periode wordt aangehouden of dat extra bedragen op de reserverekening worden aangehouden. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook op basis van uw betalingsverwerkingsgeschiedenis of op verzoek van onze betalingsverwerkers de voorwaarden van de reserverekening wijzigen.

  We kunnen u verplichten de reserverekening te financieren door middel van: (i) alle geldbedragen die u hebt betaald of verschuldigd bent voor Transacties die bij de Payments Service zijn ingediend, of, (ii) bedragen die beschikbaar zijn op uw bankrekening door middel van een ACH-betaling aan die bankrekening, of (iii) andere bronnen van fondsen die zijn gekoppeld aan uw Shopify Payments-account; of (iv) een verzoek aan u om ons van fondsen te voorzien voor storting op de reserverekening.

  U stemt ermee in dat: (i) u geen recht hebt op enige rente of andere vergoeding die verband houdt met de fondsen die op de reserverekening staan; (ii) dat u geen recht hebt op zeggenschap over die rekening; (iii) dat u geen wettelijke rente krijgt over de betreffende fondsen of de betreffende rekening; en (iv) dat u geen belang in die fondsen of die rekening mag toewijzen.

 4. Betwisten van terugboekingen U of Shopify kan ervoor kiezen om terugboekingen die op uw rekening zijn opgelegd te bewisten. Shopify kan u assistentie bieden, waaronder meldingen en software om uw terugboekingen te betwisten. Wij zijn niet aansprakelijk voor onze rol of assistentie bij het betwisten van terugboekingen.

  U geeft ons toestemming om documenten of andere informatie te delen die is vereist voor de kaarthouder, de financiële instelling van de kaarthouder en uw financiële instelling voor ondersteuning bij het oplossen van een terugboeking. U erkent dat uw verzuim om ons tijdig van volledige en juiste informatie te voorzien ertoe kan leiden dat een onomkeerbare terugboeking wordt opgelegd.

  Als de uitgevende bank van de kaarthouder of het Betaalnetwerk een geschil niet in uw voordeel beslecht, kunnen wij het bedrag van de terugboeking en alle bijbehorende kosten van u terugvorderen zoals beschreven in deze Overeenkomst.

  We behouden ons het recht voor om, na kennisgeving aan u, kosten in rekening te brengen voor het bemiddelen bij of onderzoeken van terugboekingsgeschillen.

D. Beëindiging en andere algemene juridische voorwaarden

 1. Looptijd De Overeenkomst gaat in op de datum waarop u ermee instemt (door de aanvaarding elektronisch te bevestigen) en gaat door zolang u de Payments Services gebruikt of totdat deze door u of door Shopify worden beëindigd.

 2. Beëindiging U kunt deze Overeenkomst beëindigen door uw Shopify Payments Account op elk moment te sluiten door de instructies in uw Shopify Admin te volgen. We kunnen deze Overeenkomst beëindigen en uw Shopify-betalingsaccount op elk moment en om elke reden sluiten na kennisgeving aan u in overeenstemming met Artikel A18 hierboven. We kunnen uw Shopify Payments Account en uw toegang tot de Payments Services en alle rechten met betrekking tot uw Shopify Payments Account opschorten, of deze Overeenkomst op elk moment of om welke reden dan ook beëindigen, inclusief als: (i) wij bepalen dat u mogelijk niet in aanmerking komt voor de Payments Services vanwege het risico dat is verbonden aan uw Shopify Payments Account, inclusief zonder beperking aanzienlijk krediet- of frauderisico, of om enige andere reden; (ii) u niet voldoet aan de bepalingen van deze Overeenkomst of de Verwerkersvoorwaarden; of (iii) op verzoek van het Betalingsnetwerk, Verwerker of een Kaartuitgever. Beëindiging van de Verwerkersvoorwaarden kan, naar het oordeel van Shopify, resulteren in een beëindiging van deze Overeenkomst. Beëindiging van deze Overeenkomst geeft Shopify het recht om Verwerker de Verwerkersvoorwaarden te laten beëindigen.

  Indien de Verwerker de Verwerkersvoorwaarden beëindigt of haar voornemen daartoe kenbaar maakt, of u ervoor kiest om de verwerking met een dergelijke Verwerker te staken, hebben wij het recht, maar zijn niet verplicht, u een vervangende betalingsverwerker aan te bieden die is geïntegreerd met de Shopify Payments Account. Na uw acceptatie van de servicevoorwaarden van een vervangende betalingsverwerker, wordt die geacht de hierin beoogde Verwerker te vervangen, zonder dat hetgeen u schuldig bent aan de Verwerker hierin afneemt door de voorwaarden van de vervangende betalingsverwerker te accepteren.

 3. Gevolgen van beëindiging Na beëindiging en sluiting van uw Shopify Payments Account zullen wij uw toegang tot de Payments Services onmiddellijk beëindigen. U gaat ermee akkoord alle openstaande Transacties te voltooien, onmiddellijk alle logo's voor Kaarten te verwijderen en geen nieuwe Transacties meer te accepteren via de Payments Services. U krijgt geen restitutie van het restant van de Kosten die u voor de Payments Services hebt betaald als uw toegang tot of gebruik van de Payments Services wordt beëindigd of opgeschort. Alle gelden in de bewaarneming van de Financiëledienstverlener worden aan u uitbetaald onder de voorwaarden van uw uitbetalingsschema (zoals gedefinieerd in de Verwerkersvoorwaarden).

  Beëindiging ontslaat u niet van uw verplichtingen zoals gedefinieerd in deze Overeenkomst en de Verwerker kan ervoor kiezen om het geld te behouden dat noodzakelijk wordt geacht in afwachting van e afhandeling van andere hierin gedefinieerde bepalingen of verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot terugboekingen, vergoedingen, terugbetalingen of andere onderzoeken of procedures.

  Beëindiging van deze Overeenkomst betekent niet noodzakelijkerwijs dat u uw Shopify Platform-voorwaarden beëindigt, tenzij Shopify anders bepaalt.

  Bij beëindiging verklaart u: (i) uw gebruik van de Payments Services onmiddellijk te staken; (ii) het gebruik van handelsmerken van Shopify of de Verwerker te staken en onmiddellijk verwijzingen en logo's van Shopify of de Verwerker van uw website c.q. uw eventuele fysieke locatie te verwijderen; (iii) te aanvaarden dat de licentie die krachtens deze Overeenkomst wordt verleend, eindigt; (iv) te aanvaarden dat wij ons het recht voorbehouden (maar niet verplicht zijn) om alle op onze servers opgeslagen account- en andere gegevens van u te verwijderen; (v) te accepteren dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor compensatie, terugbetaling of schade in verband met uw gebruik van de Payments Services, of beëindiging of opschorting daarvan of verwijdering van uw account- of andere gegevens; en (vi) nog steeds aansprakelijk te zijn voor boetes of andere financiële verplichtingen die u zijn opgelegd c.q. bent aangegaan of door uw gebruik van de Payments Services voorafgaand aan beëindiging.

 4. Eigendom De Payments Services worden in licentie gegeven en niet verkocht. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Overeenkomst. De Payments Services zijn beschermd door auteursrecht, handelsgeheim en andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. Wij zijn eigenaar van de titel, het auteursrecht en andere wereldwijde intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) in de Payments Services en alle exemplaren van de Payments Services. Deze Overeenkomst verleent u geen enkel recht op onze handelsmerken of dienstmerken.

  In het kader van deze Overeenkomst betekent "Intellectuele Eigendomsrechten" alle octrooien, auteursrechten, mask work rights, persoonlijkheidsrechten, publiciteitsrechten, handelsmerken, handels- en dienstmerken, goodwill, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten zoals nu of in de toekomst bestaan, en alle aanvragen en inschrijvingen, verlengingen en uitbreidingen daarvan, onder de wetten van een staat, land, territorium of ander rechtsgebied.

  U kunt opmerkingen of ideeën over de Payments Services indienen, en wij kunnen u daartoe uitnodigen, waaronder maar niet beperkt tot de vraag hoe wij de Payments Services of onze producten kunnen verbeteren ("Ideeën"). Door indiening van een Idee verklaart u dat uw openbaarmaking gratis, ongevraagd en onbeperkt is en ons daarmee geen enkele fiduciaire of andere verplichting wordt opgelegd en wij vrij zijn om het Idee zonder aanvullende vergoeding aan u te gebruiken en/of openbaar aan anderen bekend te maken, zonder geheimhouding of andere voorwaarden op te leggen. U verklaart voorts dat wij door aanvaarding van uw inzending geen afstand doen van eventuele rechten op het gebruik van eerder bij ons bekende, of door onze medewerkers ontwikkelde of uit andere bronnen verkregen soortgelijke of aanverwante ideeën.

 5. Uw aansprakelijkheid en vrijwaring met betrekking tot verplichtingen Niets in deze overeenkomst zal ertoe dienen uw aansprakelijkheid te verminderen volgens de Verwerkersvoorwaarden of de Shopify Platform-voorwaarden. U bent verplicht om uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en die onder de Verwerkersvoorwaarden en Shopify Platform-voorwaarden na te komen.

  Shopify heeft ermee ingestemd de Verwerker schadeloos te stellen voor sommige, en in sommige gevallen, alle aanspraken uwerzijds die voortvloeien uit de Verwerkersvoorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot geschillen (o.a. terzake van terugboekingen), restituties, terugboekingen, retouren en boetes (zoals gedefinieerd in de Verwerkersvoorwaarden). Voor zover Shopify aansprakelijk is jegens Verwerker of andere derden voor boetes, vergoedingen of andere schulden uit hoofde van of met betrekking tot de Verwerkersvoorwaarden, de Payments Services, de Betalingsverwerkingsdiensten of de Betaalnetwerkregels, verklaart u Shopify daarvoor schadeloos te stellen.

  Daarnaast kunnen we een persoonlijke garantie van een principaal van een bedrijf vereisen voor gelden die op grond van deze overeenkomst zijn verschuldigd. U verklaart Shopify, de aan ons gelieerde ondernemingen en hun respectieve werknemers, agenten en dienstverleners (elk een "Shopify Entiteit") te vrijwaren voor vorderingen, rechtszaken, verliezen, aansprakelijkheid, schade, of procedure (elk, een "Vordering") die door derden tegen een Shopify-entiteit is ingediend en de kosten van Shopify-entiteiten volledig te vergoeden in verband met vorderingen die voortvloeien uit: (i) het niet-nakomen van een bepaling in deze Overeenkomst; (ii) alle Vergoedingen, boetes, Geschillen, Terugboekingen, Retourzendingen, terugboekingen (zoals gedefinieerd in de Verwerkersvoorwaarden) of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van de Payments Services; (iii) nalatig of opzettelijk wangedrag van uw eigenaars, werknemers, aannemers of agenten; (iv) contractuele of andere relaties tussen u en uw klanten; of (v) vrijwaringsverplichtingen van derden die wij opgelegd krijgen als direct of indirect gevolg van uw handelen of nalaten, waaronder maar niet beperkt tot vrijwaring van de Verwerker of een Betaalnetwerk.

  Wij hebben de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid met betrekking tot bestand claims, inclusief, maar niet beperkt tot, claims voor terugbetaling van gekochte items die door u of uw klanten bij ons worden ingediend. Je zult ons moeten vergoeden voor je aansprakelijkheid. Uw aansprakelijkheid omvat de volledige aankoopprijs van het item plus de oorspronkelijke verzendkosten (en in sommige gevallen krijgt u het item misschien niet terug). U ontvangt geen terugbetaling van de aan ons betaalde kosten.

  Als u aansprakelijk bent voor bedragen die aan ons verschuldigd zijn, kunnen wij dergelijke bedragen onmiddellijk van uw reserverekening verwijderen en de aan ons verschuldigde bedragen in mindering brengen op deze reserverekening. Als u niet voldoende middelen op de reserverekening heeft om uw aansprakelijkheid te dekken, bent u verplicht om onmiddellijk extra middelen toe te voegen aan uw reserverekening om de aan ons verschuldigde bedragen te dekken. Als u dit niet doet, is het mogelijk dat wij ons richten op het incasseren van dergelijke bedragen op uw kosten.

 6. Uw Verklaringen, Garanties en Convenanten U verklaart en garandeert ons dat: (i) als u een eenmanszaak bent, u ten minste achttien (18) jaar oud bent; of als u een onderneming bent of een andere entiteit, dat de persoon die namens u namens u handelt ten minste achttien (18) jaar oud is, gemachtigd is namens u op te treden en de bevoegdheid heeft om u aan deze Overeenkomst te binden; (ii) u in aanmerking komt om de Payments Services te registreren en te gebruiken en het recht, de macht en het vermogen hebt om deze Overeenkomst aan te gaan en uit te voeren; (iii) de door u aangegeven naam bij uw registratie uw naam of bedrijfsnaam is waaronder u goederen en diensten verkoopt en de informatie die u ons hebt verstrekt juist en volledig is; (iv) u geen lid bent van een georganiseerde misdaadgroep, een partij die in de afgelopen vijf jaar lid is geweest van een georganiseerde misdaadgroep, een quasi-lid van een georganiseerde misdaadgroep, een afperser of iets soortgelijks, en dat (v) u geen van uw functionarissen of werknemers een van de volgende onwettige handelingen zal verrichten, noch een externe partij zal gebruiken om deze uit te voeren: (a) het stellen van gewelddadige eisen; (b) het stellen van onredelijke eisen die de wettelijke verantwoordelijkheden te boven gaan; (c) het gebruiken van bedreigend gedrag of geweld met betrekking tot een transactie; (d) het verspreiden van geruchten, het gebruiken van frauduleuze middelen, of het gebruiken van geweld om de reputatie van de andere partij te schaden of de handelingen van de partij te belemmeren; (e) het verkopen van producten voor het witwassen van geld; (f) het gebruiken van een Kaart die u in uw bezit heeft voor een verkoop zonder redelijke gronden of een andere handeling die vergelijkbaar is met de onder (a) tot en met (f) genoemde handelingen.

  U verklaart hierbij dat: (i) elke Transactie die u indient een bonafide verkoop door u vertegenwoordigt; (ii) de door u ingediende verkooptransacties een nauwkeurige beschrijving bevatten van de verkochte en aan de klant geleverde goederen en/of diensten; (iii) u voldoet aan al uw verplichtingen jegens elke klant waarvoor u een Transactie indient en eventuele geschillen of klachten rechtstreeks met uw klanten oplost; (iv) u en alle door u geïnitieerde Transacties voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften die gelden voor uw bedrijf, waaronder maar niet beperkt tot de geldende fiscale wet- en regelgeving; (v) er buiten de normale gang van zaken geen door u via de Payments Services ingediende Transactie plaatsvinden die de verkoop aan opdrachtgevers, partners, of eigenaars van uw entiteit inhouden; (vi) u niet direct of indirect gebruik maakt van de Payments Services, voor frauduleuze handelingen of op wijzen die het gebruik van de Payments Services verstoren; (vii) alle door u verstrekte informatie juist en volledig is.

 7. GEEN GARANTIES DE PAYMENTS SERVICES EN ALLE BEGELEIDENDE DOCUMENTATIE WORDEN GELEVERD OP "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIE, WAARONDER ZONDER BEPERKING ENIGE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ZONDER INBREUK TE MAKEN. GEBRUIK VAN DE PAYMENTS SERVICES IS OP EIGEN RISICO.

  GEEN ENKEL ADVIES EN GEEN ENKELE INFORMATIE, DOOR U MONDELING OF SCHRIFTELIJK VERKREGEN VAN OF VIA DE PAYMENTS SERVICES OF VAN (I) SHOPIFY; (II) DE VERWERKER, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS VAN SHOPIFY OF VAN VERWERKER; OF (III) HUN DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN, DIRECTEUREN EN WERKNEMERS VAN DE SUB I) EN (II) GENOEMDE (RECHTS)PERSONEN (HIERNA GEZAMENLIJK DE "AFWIJZENDE ENTITEITEN" EN AFZONDERLIJK EEN "AFWIJZENDE ENTITEIT"), CREËERT EEN GARANTIE. U VERKLAART UITDRUKKELIJK DAT WIJ GEEN ZEGGENSCHAP HEBBEN OVER DE PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR MET DE PAYMENTS SERVICES WORDT BETAALD, EN DAT WIJ NIET KUNNEN ZORGEN DAT UW KLANT EEN TRANSACTIE AFRONDT OF BEVOEGD IS DIE TE VERRICHTEN.

  ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE GARANDEREN DE AFWIJZENDE ENTITEITEN NIET DAT: (I) DE VIA DE DIENSTEN GEBODEN OF GELEVERDE INFORMATIE NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF JUIST IS; (II) DE DIENSTEN AAN UW VEREISTEN VOLDOEN; (III) DE SERVICES OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF LOCATIE BESCHIKBAAR ZIJN, (IV) DE SERVICES ZONDER ONDERBREKING FUNCTIONEREN OF BEVEILIGD ZIJN; (V) EVENTUELE GEBREKEN OF FOUTEN WORDEN GECORRIGEERD; OF (VI) DE SERVICES VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

  ALLES WAT VIA HET GEBRUIK VAN DE PAYMENTS SERVICES WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN IS OP EIGEN RISICO EN U BENT TE ALLEN TIJDE VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE SCHADE AAN UW EIGENDOMMEN OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN DAARVAN. DE AFWIJZENDE ENTITEITEN DOEN GEEN UITSPRAKEN OVER DE TIJD DIE NODIG IS VOOR DE VERWERKING VAN EEN TRANSACTIE.

  DE AFWIJZENDE ENTITEITEN GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR DERDEN WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN VIA DE PAYMENTS SERVICES OF EEN ANDERE WEBSITE OF SERVICE WAARNAAR EEN HYPERLINK BESTAAT, OF DIE ZIJN VERKREGEN VIA EEN BANNER OF ANDERE VORM VAN RECLAME, EN SHOPIFY, DE VERWERKER EN DE AANBIEDER VAN FINANCIËLE DIENSTEN IS GEEN PARTIJ BIJ TRANSACTIES TUSSEN U EN PRODUCENTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN EN HOUDT DAAR OOK GEEN TOEZICHT OP.

 8. Beperking van aansprakelijkheid en schade IN GEEN GEVAL ZAL EEN UITSLUITENDE ENTITEIT (ZOALS HIERBOVEN OMSCHREVEN) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF ENIGE INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLAIRE SCHADE ALS GEVOLG VAN, IN VERBAND MET OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF DE PAYMENTS SERVICES, WAARONDER ZONDER BEPERKING, HET GEBRUIK VAN, HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIKEN VAN OF DE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE PAYMENTS SERVICES. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN ENIGE VAN DE UITSLUITENDE ENTITEITEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES ALS GEVOLG VAN HACKING, GEKNOEI OF ANDERE ONRECHTMATIGE TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE PAYMENTS SERVICES OF UW SHOPIFY PAYMENTS ACCOUNT OF DE INFORMATIE DIE DAARIN WORDT VERMELD.

  DE AFWIJZENDE ENTITEITEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUEEL: (I) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE PAYMENTS SERVICES; (II) ONRECHTMATIGE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN SERVERS DIE WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET DE PAYMENTS SERVICES EN/OF DAARIN OPGESLAGEN PERSOONSGEGEVENS; (III) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN VERZENDING VAN GEGEVENS NAAR OF VAN DE PAYMENTS SERVICES; (IV) EVENTUELE SOFTWAREBUGS, VIRUSSEN, TROJAN HORSES OF ANDERE SCHADELIJKE CODES DIE KUNNEN WORDEN DOORGEZONDEN NAAR OF VIA DE PAYMENTS SERVICES; (V) EVENTUELE FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD OF INFORMATIE, VOOR VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD OF INFORMATIE, DIE GEPLAATST, GETOOND, OPGESLAGEN, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GEMAAKT VIA DE PAYMENTS SERVICES; EN/OF (VI) INHOUD VAN GEBRUIKERS OF LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN DERDEN.

  ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE IN DIT ARTIKEL D8, IS DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENTITEITEN JEGENS U BEPERKT TOT DIRECTE SCHADE EN IS IN GEEN GEVAL MEER DAN DE TOTAAL DOOR U BETAALDE KOSTEN GEDURENDE DE DRIE (3) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT VOOR DE AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING.

  DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT DE WETTELIJKE THEORIE WAAROP DE VORDERING IS GEBASEERD, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE BASIS. DE BEPERKINGEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING INDIEN SHOPIFY OF DE VERWERKER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE.

  HET BEPAALDE IN DIT ARTIKEL D8 IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IN HET TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.

  De Payments Services worden beheerd en bediend vanuit faciliteiten in Canada en de Verenigde Staten. We verklaren niet dat de Payments Services geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik elders. Degenen die de Payments Services vanuit andere rechtsgebieden openen of gebruiken, doen dit op eigen initiatief en zijn volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale en nationale wet- en regelgeving van Amerika, Canada, andere landen, waaronder maar niet beperkt tot export- en importregels. U mag de Services niet gebruiken als u inwoner bent van een land waarvoor in de Verenigde Staten, Canada of de EU een embargo bestaat of waarvoor als een buitenlandse persoon of een buitenlandse entiteit bent die geblokkeerd of geweigerd wordt door de overheden van de Verenigde Staten of Canada of de Europese Unie.

 9. Geschillen; Rechtskeuze; Jurisdictie, Locatie, Diversen U gaat ermee akkoord dat alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Payments Services zullen worden opgelost in overeenstemming met dit Artikel D9.

  Op deze Overeenkomst is Iers recht van toepassing, met uitzondering van alle veiligheidsbelangen die op grond van bovengenoemde Sectie C2 worden gecreëerd, die worden gecontroleerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land, de staat, de provincie, het grondgebied of een ander rechtsgebied waar een dergelijk veiligheidsbelang is geregistreerd, en in elk geval ongeacht daarmee strijdige bepalingen voor toepasselijk recht. De exclusieve locatie voor vorderingen of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, is een bevoegde rechtbank in Ierland.

  Shopify kan, of kan de Verwerker doorverwijzen naar, reageren op en voldoen aan elke dagvaarding, bevel of andere rechtsorde ("Gerechtelijke Procedure") waarvan wij menen dat deze gegrond is. De Verwerker of een toepasselijke Financial Services Provider kan gelden of gegevens leveren of bewaren naar gelang de vereisten in een dergelijke gerechtelijke procedure, zelfs indien u namens andere partijen geld of gegevens ontvangt. Waar wettelijk toegestaan leveren we redelijke inspanningen om u op de hoogte te brengen van een dergelijke gerechtelijke procedure door een kopie te sturen naar het e-mailadres dat we voor u hebben geregistreerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, direct of indirect, die u mogelijk lijdt als gevolg van onze reactie of de naleving met de regels van een juridische procedure.

  Kopjes zijn uitsluitend bedoeld voor het leesgemak en hebben geen invloed op de uitleg van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt geen enkele beperking op rechten die wij kunnen hebben op grond van wetgeving terzake van handelsgeheimen, auteursrechten, octrooien of andere wetgeving. Indien wij nalaten om rechten of bepalingen uit hoofde van deze Overeenkomst te doen gelden, houdt dit geen verklaring van afstand is van dat recht of die bepaling. Afstand van een bepaling in deze Overeenkomst wordt niet geacht afstand in te houden van een later beroep op die bepaling of een andere bepaling.

 10. Recht op wijziging Wij hebben het recht om de voorwaarden van deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen of aan te vullen en voorwaarden voor een functie of aspect van de Payments Services of software te wijzigen, verwijderen, stopzetten of op te leggen, met kennisgeving die wij naar eigen goeddunken in de gegeven omstandigheden redelijk achten, inclusief een dergelijke kennisgeving in uw Shopify Admin of enige andere website die door ons wordt onderhouden of in ons eigendom is met het oog op het verlenen van diensten in de zin van deze overeenkomst. Elk gebruik van de Payments Services na onze publicatie van dergelijke wijzigingen vormt uw acceptatie van deze Overeenkomst zoals gewijzigd.

 11. Overdracht Deze Overeenkomst en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden geleverd of overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, maar mogen door ons worden overgedragen zonder toestemming of andere beperking.

 12. Wijziging van het Bedrijf U stemt ermee in ons minstens dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte te stellen van uw voornemen om uw huidige product- of diensttypes, uw bedrijfs- of handelsnaam of de manier waarop u betaling accepteert te wijzigen. U stemt ermee in ons binnen drie (3) dagen zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als u het onderwerp bent van een vrijwillige of onvrijwillige faillissements- of insolventie-aanvraag, verzoekschrift of procedure, surseance van betaling, faillissement of soortgelijke actie of procedure die is gestart door of tegen u of een van uw opdrachtgevers (elk van de voorgaande, een "Faillissementsprocedure"). U gaat er ook mee akkoord om ons onmiddellijk binnen drie (3) dagen op de hoogte te stellen van ongunstige wijzigingen in uw financiële situatie, geplande of verwachte liquidatie of substantiële wijzigingen in de fundamentele aard van uw bedrijf, elke overdracht of verkoop van vijfentwintig procent (25%) of meer van uw totale activa of enige wijziging in de zeggenschap of eigendom van uw bedrijf of uw moedermaatschappij. U zult ons ook binnen drie (3) dagen op de hoogte brengen van elke uitspraak, exploot, bevel van beslaglegging of uitvoering, of heffing van vijfentwintig procent (25%) of meer van uw totale vermogen.

  U neemt ons op in de lijst en matrix van crediteuren zoals in te dienen bij een faillissement, handelsrechtbank of burgerlijke rechtbank in verband met Faillissementsprocedures, ongeacht of er op het moment van indiening een vordering bestaat. Indien u dit nalaat, leidt dit tot onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst en zijn alle andere acties mogelijk voor ons op grond van de toepasselijke Betaalnetwerkregels of de wet.

 13. Partijen Deze Overeenkomst bindt u en uw respectieve erfgenamen, vertegenwoordigers en toegestane en goedgekeurde opvolgers (inclusief die door fusie en overname) of toegestane rechtverkrijgenden.

 14. Diensten van derden en links naar andere websites Mogelijk worden u diensten, producten en aanbiedingen aangeboden door derden en niet door ons. Indien u besluit om deze Diensten van Derden te gebruiken, bent u verantwoordelijk voor het beoordelen en begrijpen van de daaraan gekoppelde algemene voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het verlenen van deze diensten. De Shopify-website kan voor uw gemak links bevatten naar websites van derden. Het opnemen van een websitelink impliceert geen goedkeuring, of aanbeveling door ons. U stemt ermee in dat uw toegang tot een dergelijke website op eigen risico is en dat het bepaalde in deze Overeenkomst niet geldt voor die site. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor deze websites af. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere website te gaan, ons privacybeleid niet langer van kracht is. Voor uw gebruik van en interactie met elke andere website, inclusief die met een link op onze website, gelden hun eigen regels en eigen beleid.

 15. Overmacht Geen enkele partij is aansprakelijk voor vertragingen in de verwerking of andere niet-nakoming veroorzaakt door gebeurtenissen zoals branden, telecommunicatiefalen, storingen in het gebruik, stroomstoringen, uitval van apparatuur, arbeidsconflicten, oproer, oorlog, terroristische aanslag, niet-nakoming van onze verkopers of leveranciers, overmacht of andere oorzaken waarover de respectieve partij geen redelijke controle heeft, behalve dat niets in dit artikel uw aansprakelijkheid en verplichtingen onder Artikels C1 of D5 zal aantasten of excuseren, inclusief maar niet beperkt tot terugboekingen, terugboekingen, claims, boetes, vergoedingen, restituties of niet-geleverde producten en diensten.

 16. Volledige overeenkomst; Rechtsmiddelen Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels en procedures die hierin integraal zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Shopify met betrekking tot de levering van de Payments Services. Tenzij anders hierin uiteengezet, zal deze Overeenkomst, in het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en enige andere Shopify- of Verwerkersovereenkomst of -beleid, prevaleren boven het onderwerp van deze Overeenkomst. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst, beschrijven deze voorwaarden de volledige aansprakelijkheid van Shopify en onze verkopers en leveranciers en vermelden ze uw exclusieve rechtsmiddelen met betrekking tot de Payments Services en uw toegang tot en gebruik van de Payments Services. Als een bepaling van deze Overeenkomst (of een gedeelte daarvan) ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard volgens de toepasselijke wetgeving, dan zal deze worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van die bepaling zo veel mogelijk onder de toepasselijke wetgeving te bewerkstelligen, en de overige bepalingen zullen hun volledige kracht en effect behouden.

  Deze Overeenkomst is beoordeeld door u, waarbij u een onafhankelijk jurist kunt inschakelen, voorzover u dat nodig acht, en iedere uitlegregel waarbij dubbelzinnigheden dienen te worden opgelost, en waarvoor de opsteller dezes verantwoordelijk wordt gehouden zijn niet van toepassing op de uitleg van deze Overeenkomst. Het is niet de bedoeling dat de aan ons in deze Overeenkomst verleende rechten elkaar uitsluiten of andere wettelijk ter beschikking staande rechten en rechtsmiddelen uitsluiten. Elk recht dat wij op grond van deze Overeenkomst, de wet of gewoonterecht hebben is cumulatief en bestaat gelijktijd en naast ieder ander recht.

  Deze Overeenkomst is mogelijk beschikbaar in andere talen dan het Engels. Voor zover er strijdigheden tussen deze Engelse versie van de Overeenkomst en een anderstalige versie zijn, prevaleert de meest recente Engelse versie van de Overeenkomst.

 17. Behoud van kracht Naast de voorzieningen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om het doel van deze Overeenkomst te bereiken of te handhaven, blijven de volgende artikels van deze Overeenkomst van kracht en behouden ze hun effect in overeenstemming met hun voorwaarden bij beëindiging van deze Overeenkomst: Artikels A6 Betalingsmethoden, A8 Belastingen , A10 Beveiliging, A11 Gegevensbeveiliging, A12 Controlerecht, A13 Privacy, A14 Privacy van anderen, A15 Beperkt gebruik, A16 Verdenking van ongeoorloofd of illegaal gebruik, A17 Betalingsnetwerkregels, A18 Informatieverschaffing en kennisgevingen, A19 Automatische herinneringen, Artikel C Kaarttransacties verwerken en uw gelden in zijn geheel ontvangen, en Artikel D Beëindiging en andere algemene juridische voorwaarden in zijn geheel.

Versie 2.0